Gmina Kleszczów

Sprawozdanie z konsultacji - 20 kwietnia 2016

20 kwietnia 2016 roku na terenie gminy Kleszczów przeprowadzono konsultacje społeczne, w których udział wzięło 8 osób.

Na spotkaniu obecni byli : dyrektor ZSP w Kleszczowie, dyrektor gimnazjum w Kleszczowie, pedagodzy szkolni, nauczyciele oraz policjanci.  Na początku debaty uczestnikom przedstawiono informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kleszczów w roku 2015 ze  szczególnym zwróceniem uwagi na przestępczość nieletnich. Po informacji przedstawiono główne priorytety działań Policji na terenie gminy Kleszczów wynikające z planu pracy na rok 2016. Szczególną uwagę zwrócono na działania ukierunkowane na zwalczanie i zapobieganie zjawisku narkomanii wśród młodzieży. Zadeklarowano przeprowadzenie do końca bieżącego roku szkolnego zajęć w Gimnazjum i ZSP w Kleszczowie w tym zakresie. W dalszej części konsultacji głos zabrali uczestnicy: - dyrektor ZSP poruszyła temat zagrożeń dla uczniów wynikających z dojeżdżania do szkoły własnymi pojazdami (samochody, motocykle), przewożenia tymi pojazdami innych, często nieletnich uczniów, uczestnictwa uczniów w zdarzeniach drogowych. Udzielono informacji jakie działania do chwili obecnej były podejmowane w tym zakresie przez funkcjonariuszy PP w Kleszczowie. Poinformowano o realizowanych w roku 2014 i 2015 pogadankach z uczniami dotyczącymi bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadeklarowano podjęcie działań o charakterze prewencyjnym w rejonie parkingu szkolnego ukierunkowanych na zachowanie zasad bezpieczeństwa przez kierujących pojazdami oraz ujawnianie kierujących pojazdami nie posiadających do tego uprawnień. Ponadto w porozumieniu z pedagogiem szkolnym rozważenie ponownego przeprowadzenia pogadanek w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w I półroczu roku szkolnego 2016/2017.  - pedagog szkolny Gimnazjum w Kleszczowie poruszyła temat problemu w klasach I i II  z e-papierosami. Poinformowała, że pojawiły się na terenie szkoły. Pojawiają się również sygnały, że uczniowie wymieniają się liquidami, mieszają je. Zachodzi obawa, ze może dojść do zatrucia.  Po dyskusji uzgodniono, że w miesiącu maju w klasach I i II zostaną przeprowadzone pogadanki dotyczące zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. - dyrektor Gimnazjum w Kleszczowie zwrócił uwagę na problem wagarowania uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych, palenia papierosów i spożywania alkoholu przez młodzież w rejonie kompleksu leśnego i placu zabaw na Osiedlu Zacisze. Poinformowano, że posterunek policji podejmuje w tym zakresie różne działania. Policjanci na bieżąco są zadaniowani w zakresie reagowania na wykroczenia z art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Nadzorem objęte są również miejsca gromadzenia się młodzieży. Po dyskusji uzgodniono, że większym nadzorem w godzinach dopołudniowych zostanie objęty rejon Solparku, Osiedla Zacisze.