Dochodzeniowo - Śledczy

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

p.o. Naczelnik - kom. Marcin Pęciak

p.o. Zastępca Naczelnika - st. asp. Wojciech Mrowiec

Sekretariat Wydziału Dochodzeniowo-Śledzego KPP w Bełchatowie, telefon: 47 846 52 57; email: doch-sledz@belchatow.ld.policja.gov.pl

Do zadań Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego należy:

  • prowadzenie postępowań przygotowawczych wszczętych we własnym zakresie lub powierzonych do prowadzenia przez Prokuraturę o przestępstwa pospolite, kryminalne i kryminalno-gospodarcze, postępowań sprawdzających oraz czynności w trybie art. 308 kpk,
  • obejmowanie nadzorem postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki organizacyjne Policji charakteryzujących się skomplikowanym stanem prawnym i faktycznym, wielowątkowych oraz o złożonym procesie dowodzenia lub przejmowanie ich do dalszego prowadzenia,
  • koordynowanie czynności dochodzeniowo śledczych dotyczących zwalczania przez podległe jednostki Policji głównie przestępstw kryminalnych,
  • sprawowanie nadzoru ogólnego oraz dokonywanie ocen działalności komórek dochodzeniowo-śledczych podległych jednostek Policji w zakresie przestrzegania prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami, sprawności organizacyjnej, ekonomiki procesowej i rezultatów wykrywczych,
  • analizowanie stanu przestępczości w celu wypracowania metod i sposobów jej zwalczania, w szczególności przez przyjęcie właściwej koncepcji działania w oparciu o najnowsze instrumenty prawne i organizacyjno – techniczne,
  • organizowanie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu bełchatowskiego organami wymiaru sprawiedliwości i innymi organami ochrony prawnej,
  • prowadzenie rejestrów i wykazów w szczególności określonych w aktach prawnych Komendanta Głównego Policji w zakresie, w którym ich prowadzenie nie zostało powierzone innej komórce lub jednostce organizacyjnej Komendy oraz przestrzeganie i realizacja przepisów w zakresie funkcjonowania bazy KSIP, a także sprawowanie nadzoru nad przedmiotowymi zagadnieniami w ramach posiadanych kompetencji,
  • prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
  • udział w kryminalistycznych badaniach miejsc zdarzeń w celu ujawnienia, zabezpieczenia technicznego, oceny i typowania do badań śladów, a także ustalania innych okoliczności wskazujących na rodzaj i charakter zdarzenia oraz jego sprawców,
  • stosowanie i wdrażanie do praktycznego działania odpowiednich metod i środków mających na celu ujawnianie, zabezpieczanie i wykorzystywanie różnych rodzajów śladów.
Powrót na górę strony