Oficer Prasowy

Oficer Prasowy

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

nadkom. Iwona Kaszewska

tel. 47 8465 243,  605 247 420

zastępca oficera prasowego

st.sierż. Wioletta Kotecka

tel. 47 8465 236,  516 438 457  e-mail: rzecznik@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do Spraw Prasowo – Informacyjnych  należy:

  • kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie, realizowanie polityki informacyjnej m. in. poprzez: bieżące informowanie mediów o zdarzeniach kryminalnych, informowanie o realizowanych i planowanych działaniach podejmowanych przez Komendanta, udzielanie informacji na temat funkcjonowania bełchatowskiej Policji, w porozumieniu z rzecznikiem prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi reagowanie na krytykę prasową skierowaną pod adresem Komendy, koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy, przedstawianie mediom przykładów współpracy Policji ze społeczeństwem, samorządem i organizacjami w zakresie przeciwdziałania i ograniczania zjawisk kryminogennych, prezentowanie osiągnięć jednostki,
  • Koordynowanie i organizowanie kontaktów z przedstawicielami lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich środków masowego przekazu,
  • szkolenie policjantów w zakresie udzielania informacji przedstawicielom mediów na miejscu zdarzeń,
  • systematyczne uzupełnianie informacji na stronie internetowej komendy – we współpracy z Zespołem Informatyki Komendy,
  • realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej,
  • współpracowanie z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, z organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej,
  • inicjowanie, tworzenie, współtworzenie oraz współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej,
  • współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej w Łodzi i  innych jednostek organizacyjnych Policji,
  • koordynowanie czynności z organizowaniem narad, spotkań, uroczystości oraz imprez okolicznościowych z udziałem Komendanta i jego zastępców.

Rzecznik Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.  Rzecznik prasowy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. W godzinach popołudniowych oraz w sobotę i niedzielę wyłącznie w sprawach bieżących kontakt z Dyżurnym jednostki tel: 47 8465 211

Powrót na górę strony