Petycje

Petycje kierowane do Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie można składać w następujących formach:

  • bezpośrednio w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie, adres jw., pokój nr 217, tel. 47 846 52 15;
  • przesyłając na adres siedziby organu: Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1- go Maja 7, 97-400 Bełchatów;
  • w formie elektronicznej przesyłając pod adres email:komendant@belchatow.ld.policja.gov.pl.

Procedura rozpatrywania petycji w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP, Dz. U. z 1997 roku, Nr. 78, poz. 483, Ustawie o petycjach, Dz. U. z dnia 5 września 2014 roku oraz Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2013 poz. 267 z póź. zm.

W ujęciu ogólnym przedmiotem petycji możne być: ustanowienia lub zmiany przepisów prawa, podjęcie decyzji lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji podmiotu rozpatrującego petycję.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji,
  • oznaczenie adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Jeżeli złożona petycja nie spełnia wymogów określonych w art.7 ustawy o petycjach, może pozostać bez rozpatrzenia lub zwrócona do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji.
Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach, treść złożonej petycji - skan -  zostanie umieszczony na stronie internetowej organu BIP - zakładka Złożone petycje.
Złożenie petycji skierowanej do niewłaściwego organu będzie podlegało przekazaniu.
W przypadku kiedy wpłynie kolejna petycja, która była już przedmiotem wcześniejszego rozpatrzenia, a nie wnosi nowych faktów lub dowodów, pozostanie ona bez rozpatrzenia.
Przebieg postępowania w odpowiedzi na petycję będzie aktualizowany, a informacje będą zamieszczane na stronie internetowej.

 

Powrót na górę strony