Dochodzeniowo - Śledczy

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

 

 Naczelnik

       nadkom. Wioletta Stawiarska
 
. Zastępca Naczelnika

kom. Marcin Pęciak
 
tel. 47 8465 257; e-mail: doch-sledz@belchatow.ld.policja.gov.pl

Sekretariat wydziału - pokój 103


Do zadań Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego należy:

  • prowadzenie postępowań przygotowawczych wszczętych we własnym zakresie lub powierzonych do prowadzenia przez Prokuraturę o przestępstwa pospolite, kryminalne i kryminalno-gospodarcze, postępowań sprawdzających oraz czynności w trybie art. 308 kpk;
  • obejmowanie nadzorem postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki organizacyjne Policji charakteryzujących się skomplikowanym stanem prawnym i faktycznym, wielowątkowych oraz o złożonym procesie dowodzenia lub przejmowanie ich do dalszego prowadzenia;
  • koordynowanie czynności dochodzeniowo śledczych dotyczących zwalczania przez podległe jednostki Policji głównie przestępstw kryminalnych;
  • sprawowanie nadzoru ogólnego oraz dokonywanie ocen działalności komórek dochodzeniowo-śledczych podległych jednostek Policji w zakresie przestrzegania prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami, sprawności organizacyjnej, ekonomiki procesowej i rezultatów wykrywczych;
  • analizowanie stanu przestępczości w celu wypracowania metod i sposobów jej zwalczania, w szczególności przez przyjęcie właściwej koncepcji działania w oparciu o najnowsze instrumenty prawne i organizacyjno – techniczne;
  • organizowanie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu bełchatowskiego organami wymiaru sprawiedliwości i innymi organami ochrony prawnej;
  • prowadzenie rejestrów i wykazów w szczególności określonych w aktach prawnych Komendanta Głównego Policji w zakresie, w którym ich prowadzenie nie zostało powierzone innej komórce lub jednostce organizacyjnej Komendy oraz przestrzeganie i realizacja przepisów w zakresie funkcjonowania bazy KSIP, a także sprawowanie nadzoru nad przedmiotowymi zagadnieniami w ramach posiadanych kompetencji;
  • prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
  • udział w kryminalistycznych badaniach miejsc zdarzeń w celu ujawnienia, zabezpieczenia technicznego, oceny i typowania do badań śladów, a także ustalania innych okoliczności wskazujących na rodzaj i charakter zdarzenia oraz jego sprawców;
  • stosowanie i wdrażanie do praktycznego działania odpowiednich metod i środków mających na celu ujawnianie, zabezpieczanie i wykorzystywanie różnych rodzajów śladów.

 

Powrót na górę strony