Wydział Prewencji

 

 Naczelnik  

podinsp. Tomasz Kaszewski

Zastępca Naczelnika

 

tel. 47 8465 232, e-mail: prewencja@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do zadań Wydziału Prewencji należy:

 • analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu bełchatowskiego w celu skutecznego przeciwdziałania występującym zagrożeniom
 • tworzenie i koordynowanie programów prewencyjnych ukierunkowanych na: opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia ze strony środowiska pseudokibiców; współpracy ze społecznościami lokalnymi w zwalczaniu przestępczości i zjawisk patologii społecznej; kreowaniu w mediach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez jednostkę działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz porządku publicznego;
 • koordynowanie i nadzorowanie działań komórek organizacyjnych w zakresie: realizacji zadań patrolowych i patrolowo-interwencyjnych, realizacji zadań przez dzielnicowych, kierownika Rewiru Dzielnicowych, Komendanta Komisariatu, kierowników Posterunków Policji w przedmiotowym zakresie; wykorzystania psów służbowych; przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opiniowania wniosków o organizację imprez masowych oraz ich zabezpieczanie; doprowadzeń i konwojów;
 • współpraca ze służbami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz właściwymi organami państwa w zakresie klęsk żywiołowych, katastrofalnych lub innych niebezpiecznych zdarzeń;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach;
 • organizowanie, koordynowanie i realizacja zadań Policji w zakresie wydawania i cofania kart rejestrujących broń pneumatyczną i białą, zgodnie z Ustawą o broni i amunicji;
 • prowadzenie ewidencji zarejestrowanej broni pneumatycznej oraz prowadzenie ewidencji osób posiadających na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej,
 • współpraca z innymi jednostkami Policji w zakresie opiniowania spraw dotyczących posiadania broni, ochrony osób i mienia, 
 • ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej oraz na wodach i terenach przywodnych;
 • nadzorowanie czynności realizowanych przez policjantów pełniących służbę na Powiatowym Stanowisku Kierowania
 • koordynowanie i nadzorowanie oraz realizacja działań wobec cudzoziemców i uchodźców;
 • realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości Wydziału.

 

 

 

 

Powrót na górę strony