Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału - podinsp. Tomasz Kaszewski
Zastępca Naczelnika - st. asp. Maciej Śledziński

Sekretariat Wydziału Prewencji KPP w Bełchatowie, telefon: 47 846 52 32, email: prewencja@belchatow.ld.policja.gov.pl

Wydział Prewencji tworzą następujące komórki organizacyjne:

 • Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne,
 • Zespół Dyżurnych,
 • Rewir Dzielnicowych,
 • Zespół Sztab Policji,
 • Zespół Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych,
 • Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii.

Do zadań Wydziału Prewencji należy:

 • analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu bełchatowskiego w celu skutecznego przeciwdziałania występującym zagrożeniom,
 • tworzenie i koordynowanie programów prewencyjnych ukierunkowanych na: opracowywaniu i wdrażaniu programów profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia ze strony środowiska pseudokibiców, współpracy ze społecznościami lokalnymi w zwalczaniu przestępczości i zjawisk patologii społecznej,
 • kreowanie w mediach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanie przez jednostkę działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz porządku publicznego,
 • koordynowanie i nadzorowanie działań komórek organizacyjnych w zakresie: realizacji zadań patrolowych i patrolowo-interwencyjnych, realizacji zadań przez dzielnicowych, kierownika Rewiru Dzielnicowych, komendanta Komisariatu, kierowników Posterunków Policji w przedmiotowym zakresie, wykorzystania psów służbowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opiniowania wniosków o organizację imprez masowych oraz ich zabezpieczanie,
 • koordynowanie i nadzorowanie doprowadzeń i konwojów,
 • współpraca ze służbami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz właściwymi organami państwa w zakresie klęsk żywiołowych, katastrofalnych lub innych niebezpiecznych zdarzeń,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach,
 • organizowanie, koordynowanie i realizacja zadań Policji w zakresie wydawania i cofania kart rejestrujących broń pneumatyczną i białą, zgodnie z Ustawą o broni i amunicji,
 • prowadzenie ewidencji zarejestrowanej broni pneumatycznej oraz prowadzenie ewidencji osób posiadających na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej,
 • współpraca z innymi jednostkami Policji w zakresie opiniowania spraw dotyczących posiadania broni, ochrony osób i mienia,
 • ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej oraz na wodach i terenach przywodnych,
 • nadzorowanie czynności realizowanych przez policjantów pełniących służbę na Powiatowym Stanowisku Kierowania,
 • koordynowanie i nadzorowanie oraz realizacja działań wobec cudzoziemców i uchodźców,
 • realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości Wydziału.

 

 

 

 

Powrót na górę strony