Przemoc domowa

Przemoc domowa

NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY !!!

Przemoc domowa jest przestępstwem !

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. - Art. 207 Kodeksu Karnego

Pamiętaj, że jest to przestępstwo ścigane z urzędu - Policja ma obowiązek zawsze interweniować, a w przypadku stwierdzenia przemocy domowej założyć Niebieska Kartę. Składa się ona z dwóch części: notatki urzędowej dotyczącej przemocy w rodzinie oraz informacji dla ofiar przemocy w rodzinie.

Dodatkowo zgodnie z przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy mogą być wydane łącznie i obowiązują od momentu ich wydania. Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:

 • podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu,
 • w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie - w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków.

INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane przeciw członkowi rodziny naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody psychiczne, fizyczne lub materialne.

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo.
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny, jeśli Twój partner/ka. dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich - RATUJ SIĘ! NIE WSTYDŹ SIĘ! SZUKAJ POMOCY! PRAWO STOI PO TWOJEJ STRONIE!

PAMIĘTAJ !
Policjant jest zazwyczaj pierwszym przedstawicielem organów ścigania wzywanym w sytuacji przemocy w rodzinie. Do podstawowych zadań Policji, zgodnie z ustawą o Policji, należy ochrona życia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Oznacza to obowiązek ochrony osób słabszych i krzywdzonych. Każda osoba wzywająca policję ma prawo do:

 

 • zapewnienia jej przez interweniujących policjantów doraźnego bezpieczeństwa, art.15, ust. l, pkt 3 ustawy o Policji - Policjanci wykonując czynności mają prawo zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia,
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - dlatego można i należy zapytać o numery identyfikacyjne policjantów, a także o nazwę i siedzibę jednostki, w której pracują policjanci podejmujący interwencje,
 • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych, notatek urzędowych jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy. Masz prawo żądać chronienia swoich praw także od Policji.

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:

 • znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - art. 207 Kodeksu Karnego ,
 • grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona - art. 190 k.k. przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego,
 • stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu - art. 191 k.k.
 • doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności - art. 197 k.k.- przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego. UWAGA!  Przestępstwo to popełnia również mąż, gwałcąc własną żonę!
 • uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki. przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych - uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego - art. 209 k.k. przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub właściwej instytucji,
 • kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej - art. 278 k.k. i art. 279 k.k. przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego,
 • niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku - art. 288 k.k. przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego,
 • porzucenie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew obowiązkowi troszczenia się - art. 210 k.k.,
 • uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru - art. 211 k.k.
 • doprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej - art. 200 k.k.,
 • rozpijanie małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju - art. 208 k.k.

Masz prawo złożyć na Policji lub w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.Przypominamy jednak, że zgodnie z art. 234 k.k. - podlega karze osoba, która przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawie o przestępstwo bądź wykroczenie, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.

PAMIĘTAJ !

Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice - następnym razem może być znacznie gorzej! MOŻESZ ZATRZYMAĆ PRZEMOC! MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC DLA SIEBIE I SWOICH BLISKICH! JEST TO JEDYNA DROGA DO NORMALNOŚCI W ŻYCIU TWOIM I TWOJEJ RODZINY!

NA POCZĄTEK ZRÓB DWA KROKI:

 1. ZANOTUJ PRZEBIEG ZDARZENIA, PAMIĘĆ BYWA ZAWODNA! Kto Cię skrzywdził? Kim jest dla Ciebie sprawca przemocy? Kiedy i gdzie zdarzenie miało miejsce ? Na czym polegała przemoc? awantura, krzyk, lżenie, bicie, kopanie, rzucanie sprzętami, niszczenie sprzętów, bicie dzieci, groźby pobicia, groźby zabicia, wyrzucanie z domu, Kto widział, słyszał przebieg zdarzenia?  Kto interweniował?  Czy po raz pierwszy Policja interweniuje w Twoim domu w takiej sprawie?Jak często dochodzi do przemocy w Twoim domu? Kiedy to się wydarzyło poprzednim razem?Czy przemocy towarzyszy picie alkoholu? Czy zawsze krzywdzi Cię ten sam sprawca?
 2. ZGŁOŚ SIĘ DO LUDZI, INSTYTUCJI, ORGANIZACJI ZOBOWIĄZANYCH DO UDZIELENIA CI WSPARCIA I POMOCY! Są to: Ośrodki Pomocy Społecznej, Punkty Konsultacyjno-Informacyjne dla Ofiar Przemocy, Prokuratura, Sądy Rodzinne i Nieletnich, Kuratorzy sądowi, Pedagodzy szkolni, Lekarze, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Centra i Punkty Pomocy Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Odwykowej lub Klubu Abstynenta. Możesz zadzwonić też na numery telefonów:

 1. Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" tel. 801 120 002, czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-22.00, w niedziele i święta w godzinach 10.00-16.00, tel. 0 prefix 22 666-00-60 linia płatna, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-22.00,
 2. Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 , linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach 8.00-22.00.

Pliki do pobrania

 • 374.6 KB
  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2021
Powrót na górę strony