Zespół do spraw Dysyplinarnych i Kontroli

Zespół do spraw Dyscyplinarnych i Kontroli

Ekspert Zespołu   ds. Dyscyplinarnych i Kontroli KPP w Bełchatowie
podinsp. dr Jerzy Uchroński
tel. 47 8465 214, e-mail: kontrola@belchatow.ld.policja.gov.pl

Do zadań Zespołu do spraw Dyscyplinarnych i Kontroli należy w szczególności:

 1. prowadzenie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych w oparciu o przepisy rozdziału 10 ustawy o Policji oraz w uzasadnionych przypadkach postępowań administracyjnych związanych ze zwolnieniem policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2, 8, 9, a także sporządzanie projektów wniosków o zwolnienie ze służby w trybie art. 41 ust 2 pkt 5 ustawy o Policji,
 2. udział w czynnościach podejmowanych na miejscu wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjanta oraz analiza wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjanta, pod kątem naruszenia dyscypliny służbowej,
 3. inicjowanie i realizowanie w ramach kompleksowych przedsięwzięć analityczno-diagnostycznych, połączonych z prowadzonymi we współdziałaniu z komórką kadrową Komendy działaniami naprawczymi o charakterze systemowym w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów,
 4. koordynacja pracy rzeczników dyscyplinarnych w zakresie prowadzonych przez nich czynności wyjaśniających w trybie art. 134 i ust. 4 ustawy o Policji oraz postępowań dyscyplinarnych,
 5. sporządzanie okresowych sprawozdań ze stanu dyscypliny służbowej, wymaganych przepisami, wytycznymi lub poleceniami,
 6. planowanie i organizacja szkoleń z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów,
 7. prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów w powyższym zakresie,
 8. przyjmowanie, rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Komendy dotyczących postępowania policjantów i pracowników jednostki, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi administracyjnymi postępowaniami skargowymi w komórkach organizacyjnych i jednostkach podległych Komendzie, prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do Komendy, jak również realizowanie sprawozdawczości w tym zakresie,
 9. prowadzenie rejestru kontroli oraz rejestru postępowań służbowych i nadzoru nad postępowaniami służbowymi,
 10. sporządzanie sprawozdań dotyczących problematyki skargowej oraz informacji skargowej i pozaskargowej,
 11. opracowywanie planu kontroli,
 12. przeprowadzanie lub uczestniczenie w realizacji kontroli planowanych lub zleconych doraźnych w zależności od potrzeb, analizowanie ujawnionych nieprawidłowości w funkcjonowaniu komórek organizacyjnych Komendy i jednostek podległych, w celu opracowania wytycznych i zaleceń mających zapobiegać występowaniu tych nieprawidłowości w przyszłości,
 13. przygotowywanie, analizowanie oraz przechowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia lub sprawozdania pokontrolne z kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne,
 14. przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych czynności kontrolnych, służbowych i przekazywanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami do komórek nadrzędnych,
 15. monitorowanie sposobu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 16. przygotowywanie analiz oraz realizowanie sprawozdawczości z działalności kontrolnej,
 17. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości zespołu.
Powrót na górę strony