Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Specjalista Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

mgr Aneta Zawodzińska

tel. 47 8465 221; e-mail: oin@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do podstawowych zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych  należy:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
 • udział w opracowaniu planu ochrony obiektów podległych Komendzie,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 • okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych Komendy oraz nadzorowanie jego realizacji,
 • opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne w razie wprowadzenia stan nadzwyczajnego,
 • prowadzenie wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w komendzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niej oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia  bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 • prowadzenie postępowań sprawdzających (w tym kontrolnych) wobec policjantów, pracowników Policji i kandydatów do służby/pracy oraz wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa, a także prowadzenie ewidencji tych poświadczeń,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o ujawnienie informacji niejawnej bądź utraty materiałów niejawnych,
 • zapewnienie należytej ochrony dokumentom niejawnym.

Do podstawowych zadań Kancelarii Tajnej należy:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych,
 • ewidencjonowanie zeszytów, notatników, brulionów służących do sporządzania dokumentów niejawnych,
 • odnotowywanie zmiany, zniesienia klauzuli tajności na dokumentach niejawnych oraz w urządzeniach ewidencyjnych,
 • nadzór nad właściwym oznaczeniem i ewidencjonowaniem dokumentów niejawnych, prowadzeniem ewidencji, rejestrów, dzienników, książek ewidencyjnych i teczek,
 • prowadzenie ewidencji i dystrybucji obowiązujących aktów prawnych zawierających informacje niejawne wraz z ewidencją ich przydziału komórkom organizacyjnym,
 • przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dokumentów niejawnych znajdujących się w komórkach organizacyjnych Komendy;
 • rozliczanie policjantów i  pracowników z posiadanych dokumentów niejawnych,
 • udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych uprawnionym osobom lub instytucjom.

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych do oznaczania korespondencji używa symbolu literowego „ OIN”.

Powrót na górę strony