Drużbice


Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Drużbicach

Rejon służbowy nr 21 - dzielnicowy st. asp. Marcin JANECZEK

telefon komórkowy 516 438 911

adres email: dzielnicowy.druzbice21@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do rejonu 21 należą miejscowości: Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Drużbice Kolonia, Drużbice, Głupice Parcela, Głupice, Hucisko, Katarzynka, Kazimierzów, Kącik, Kępa, Kobyłki, Łęczyca, Marki, Nowa Wieś, Pieńki Głupickie, Rasy, Rożniatowice, Stefanów, Stoki, Suchcice, Teofilów, Teresin, Wola Głupicka, Wola Rożniatowska, Wrzosy, Żbijowa.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 21 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku

Zdiagnozowanym zagrożeniem w tym rejonie służbowym znajdującym się na terenie gminy Drużbice, znajduje się droga gminna przebiegająca przez miejscowość Katarzynka oraz miejscowość Żbijowa, która łączy się z drogą wojewódzką numer 485. Skręcając z drogi wojewódzkiej w miejscowość Katarzynka brak jest oznakowania pionowego, informującego kierujących pojazdami, że znajdują się na obszarze zabudowanym na, którym dozwolona prędkość wynosi 50km/h, czy też znaku pionowego ograniczającego prędkość do wskazanej wartości. Taki stan rzeczy powoduje, że kierujący bardzo często jadą z nadmierną prędkością co stwarza realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.  Ponadto w miejscowości Żbijowa przy posesji nr 13 znajduje się skrzyżowanie drogi gminnej relacji Katarzynka - Żbijowa z drogą gminną relacji Kazimierzów-Bukowie Dolne. Pomimo prawidłowego oznakowania pionowego skrzyżowania wyjazd od strony miejscowości Kazimierzów jest utrudniony poprzez ograniczenie widoczności ogrodzeniem posesji Żbijowa 13.  Zagrożenia te przekazywane były bezpośrednio przez samych mieszkańców oraz zaobserwowane w trakcie pełnionych służb obchodowych. Zakłada się, że  uzupełnienie oznakowania w miejscowości Katarzynka i Żbijowa znakami pionowymi D-42 oraz umieszczenie lustra drogowego U-18b na wskazanym skrzyżowaniu od strony miejscowości Bukowie Dolne znacznie zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ocena realizacji planu priorytetowego zostanie oparta na podstawie rozmów z mieszkańcami miejscowości Katarzynka i Żbijowa oraz własnej obserwacji w trakcie pełnionych służb obchodowych. Proponowane działania: wystąpienie do Urzędu Gminy w Drużbicach  z wnioskiem o uzupełnienie oznakowania w miejscowości Katarzynka i Żbijowa znakami pionowymi D-42 oraz umieszczenie lustra drogowego U-18b na wskazanym skrzyżowaniu od strony  miejscowości Bukowie Dolne. Współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, kontrole prędkości na wskazanym odcinku Katarzynka - Żbijowa i reagowanie na przypadki łamania przepisów prawa.

 


Rejon służbowy nr 22 - dzielnicowy mł. asp. Grzegorz Dłużak

telefon komórkowy 690 115 337

adres email: dzielnicowy.druzbice22@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 22 rejonu należą miejscowości: Brzezie, Chynów, Czarny Las, Depczyk, Gadki, Gręboszów, Helenów, Janówek, Józefów, Łazy, Patok, Podstoła, Rawicz Podlas, Rawicz, Skrajne, Wadlew, Wdowin Kolonia, Wdowin, Zabiełłów, Zalesie, Zofiówka, Zwierzyniec.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 22 w okresieod 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku

W tym rejonie służbowym znajdującym się na terenie gminy Drużbice, w drugim półroczu 2023roku odnotowano zagrożenie naniesione w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczące grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją na terenie stacji  paliw ORLEN w miejscowości Zwierzyniec. Na podstawie rozmów ze społecznością lokalną, obsługą stacji paliw zdiagnozowano, iż przejawem demoralizacji gromadzących się nieletnich jest spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem to jest w obrębie Stacji Paliw  ORLEN w miejscowości Zwierzyniec 4, co narusza przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Zakładany cel do osiągnięcia to ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisanego zagrożenia. Proponowane działania w tym zakresie to informowanie społeczności lokalnej o występującym zagrożeniu w trakcie obchodu, motywowanie społeczności lokalnej do natychmiastowego powiadamiania Policji w przypadku zaobserwowania zachowań godzących w porządek prawny, mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości, współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Drużbicach. Zmotywowanie właściciela Stacji Paliw i zatrudnionych w nim pracowników do stosownego reagowania na zachowania godzące w porządek prawny. Spotkanie profilaktyczne z rodzicami i uczniami Szkoły Podstawowej w Wadlewie zorganizowane wspólnie z Zespołem ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie dotyczące zagrożenia związanego ze spożywaniem alkoholu oraz konsekwencjach prawnych. Bezwzględne reagowanie w trakcie obchodu na wykroczenie przypadki łamania przepisów prawa. Ocena realizacji planu priorytetowego zostanie oparta na podstawie rozmów z mieszkańcami, personelem stacji paliw oraz na podstawie własnych obserwacji w trakcie pełnionych służb obchodowych.

 

 

Powrót na górę strony