Zakres działania

Informacje o zakresie dzialalności Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie i Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie

Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie jest jednym z organów administracji rządowej na obszarze województwa łódzkiego, odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu. Komendant Powiatowy Policji w zakresach ustalonych przepisami, podlega nadzorowi Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz zwierzchnictwu Starosty. Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, po zasięgnięciu opinii Starosty.
Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie powiatu i koordynuje funkcjonowanie podległych mu komisariatów i posterunków Policji. Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego właściwym terytorialnie Starostom. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.
Komenda Powiatowa Policji powiatu bełchatowskiego między innymi:

  • Wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz karno-administracyjne w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.
  • Wykonuje czynności związane z poszukiwaniem osób i rzeczy oraz identyfikacją zwłok.
  • Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ruchu drogowym, na wodach i terenach przywodnych.Wykonuje doprowadzenia osób do zakładów karnych, sądów, prokuratury, jednostek Policji.
  • Realizuje i organizuje programy i akcje prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  • Prowadzi działania w zakresie prewencji kryminalnej w celu zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz patologii społecznych.
  • Współpracuje z innymi jednostkami Policji, prokuraturą, sądami, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innym podmiotami pozapolicyjnymi.

Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.
W Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie prowadzona jest strona internetowa Komendy Powiatowej Policji powiatu bełchatowskiego, a także strona Biuletynu Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje:

  • Siedziba Komendy Powiatowej Policji powiatu bełchatowskiego znajduje się na ulicy 1-go Maja 7 w Bełchatowie.
  • W Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.
  • Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej komendy, komisariatu lub posterunku Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji i Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie w polskim języku migowym (PJM)

 

Film Informacja o zakresie dzialalności Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie i Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie w polskim języku migowym - PJM_2.MP4

Powrót na górę strony