Ochrona danych osobowych

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

1. Administratorem Danych Osobowych - ADO- jest Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie z siedzibą przy ulicy 1-go Maja 7 w Bełchatowie,  97-400 Bełchatów,
2. Inspektorem Ochrony Danych - IOD - jest Ewelina Lendor – tel. 47 8465 238, email: iod@belchatow.ld.policja.gov.pl
3. Osobą zastępującą Inspektora Ochrony Danych jest Ewa Mielczarek, kontakt: iod@belchatow.ld.policja.gov.pl,
4. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:

  • w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnieni bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO.
  • w celu realizacji działań w interesie publicznym. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
  • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji. Podstawą prawną  przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f. RODO.
  • w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził-a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a. RODO.
  • w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji bądź jego przedstawicielem prawnym. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b. RODO.

W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.

5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Powiatowym Policji w Bełchatowie,
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

6. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie, czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji - przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.
10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku
11. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powrót na górę strony