Praca w Policji

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Praca dla pracowników cywilnych

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: magazynier w magazynie technicznym w Wydziale Transportu KWP w Łodzi

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:  Łódź, ul. Lutomierska 108/112

Miejsce wykonywania pracy: Łódź, ul. Stokowska 21/25

Telefon kontaktowy:  47 841 27 73

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- odpowiedzialność za materialne mienie zgromadzone w magazynie materiałów transportu Wydziału Transportu,
- prawidłowe kwalifikowanie sprzętu i materiałów znajdujących się w magazynie oraz magazynowane mienie, prowadzenie ewidencji magazynowej,
- po zamknięciu magazynu nakładanie plomb i przekazywanie magazynu pod nadzór straży ochronnej, przed otwarciem sprawdzanie stanu plomb i zabezpieczeń, informowanie o nieprawidłowościach przełożonych,
- dbanie o właściwe przechowywanie zapasów magazynowych odpowiednio grupując i oznaczając mienie przechowywane w magazynie,
- przyjmowanie i wydawanie magazynowanych  materiałów i innego mienia,
- prowadzenie dodatkowych ewidencji związanych z nagłymi zakupami,
- dbanie o czystość w pomieszczeniach magazynowych oraz porządek zmagazynowanego mienia i materiałów transportu

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie: zasadnicze
- doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy
- poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem pracy:
- kwalifikacje zawodowe: prowadzenie magazynu ewidencji magazynu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys (CV) i list motywacyjny
- kopie dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- - kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z  2019 r., poz. 742) o treści " wyrażam zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych".


Termin składania dokumentów: do 24 listopada 2021  roku

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
z dopiskiem "oferta zatrudnienia na stanowisku magazynier w magazynie technicznym  w Wydziale Transportu KWP w Łodzi"

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, że:

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – tel. 47 841 20 62, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniony.
W przypadku złożenia przez Pana/Panią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do procedury naboru na stanowiska niebędące w ksc, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wskazany w pkt.4 licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze ostatniego naboru przeprowadzonego w roku złożenia oświadczenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Inne informacje:
- wynagrodzenie:  2980,32  zł brutto + wysługa lat (od 01.01.2022r. - 3010 zł brutto),
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty otrzymane po terminie, uzupełnianie po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
-  list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego
- - planowane rozpoczęcie pracy - w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).

 

Powrót na górę strony