Zasady rekrutacji do Policji - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zasady rekrutacji do Policji

Jak wygląda proces rekrutacji do służby w Policji i jakie warunki muszą spełniać przyszli kandydaci – na te i inne pytania starali się odpowiedzieć przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie na spotkaniu zorganizowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie.

22 lutego 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami szkół i placówek oświatowych powiatu bełchatowskiego dotyczące sytuacji młodzieży na rynku pracy. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Mł. asp. Ewelina Maciejewska wspólnie Katarzyną Koperek - specjalistą Zespołu Kadr i Szkolenia, przedstawiły proces rekrutacji od momentu złożenia wymaganych dokumentów, aż do rozmowy kwalifikacyjnej.

Wystąpienie to poprzedziła prezentacja podsumowująca stan bezrobocia w powiecie bełchatowskim na koniec 2017 roku, którą omówiła Wiesława Tabin – zastępca kierownika Obsługi Klienta PUP w Bełchatowie.  

Zainteresowanym służbą w Policji przypominamy podstawowe wymagania, jakie musi spełniać kandydat, czyli:

- posiadać obywatelstwo polskie,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach  o ochronie informacji niejawnych,
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).

KOMPLET DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O SŁUŻBĘ W POLICJI:

- pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji kierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi,
- wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B - do pobrania w KWP/KMP/KPP lub na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/15/3723/Przydatne_dokumenty.html
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (czytelne kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
- książeczka wojskowa (z pieczątką o przeniesieniu do rezerwy),

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ W ZESPOLE KADR I SZKOLENIA KPP W BEŁCHATOWIE – OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7.30 DO 15.30