Praca w Policji

Praca dla pracowników cywilnych

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: technika ds. zamówień publicznych w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej KWP w Łodzi

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Łódź, ul. Lutomierska 108/112

Miejsce świadczenia pracy: ul. Stokowska 21/25

Telefon kontaktowy:  ( 47) 841 27 73

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

kontrola merytoryczna dotycząca  operacji gospodarczych do 20 000,- zł netto przy zakupie jednorazowym,

odpowiada za prawidłowy przebieg czynności związanych z realizacją zakupów zlecanych przez koordynatorów Sekcji Wydziału GMT KWP w Łodzi,

umieszczanie zapytań ofertowych na platformie zakupowej Open Nexus,

przeprowadzanie sondaży telefonicznych oraz wysyłanie zapytań ofertowych do wykonawców,

odpowiada za kompletność dokumentacji do czasu wyłonienia wykonawcy,

odpowiada za sporządzone zamówienia,

odpowiada za stopień zaawansowania realizacji zamówień do momentu przyjęcia asortymentu do magazynów lub bezpośrednio do komórek/jednostek organizacyjnych garnizonu łódzkiego,

sprawdzanie faktur pod względem zgodności ceny, terminu dostawy, a następnie przekazywanie ich do dalszego obiegu,

dokonywanie odbioru sprzętu i materiałów od dostawców,

upoważnienie do odbioru faktur za dostawy sprzętu i materiałów zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych,

przekazywanie kopii zamówień do Sekcji Wydziału GMT KWP w Łodzi,

terminowe rozliczanie się z zaliczek gotówkowych,

prowadzenie czynności związanych z reklamacjami sprzętu zakupionego przez Wydział GMT KWP w Łodzi będącego na gwarancji,

prowadzenie rejestru sporządzonych zamówień,

uczestnictwo w pracach różnych komisji m.in. inwentaryzacyjnej oraz innych wynikających z zadań Wydziału GMT KWP w Łodzi,

wykonywanie czynności związanych z gospodarką odpadami wytwarzanymi przez Wydział GMT KWP w Łodzi,

prowadzenie pojazdów służbowych,

wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez kierownictwo Wydziału GMT.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

wykształcenie: średnie
- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o rachunkowości,
- umiejętności: obsługa komputera, w tym programów Word i Excel, komunikatywność,  współpracy, praca zespołowa, praca pod presją czasu, prawo jazdy kat B
- poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

Warunki pracy:

- praca biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys (CV) i list motywacyjny podpisany własnoręcznie,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie prawa jazdy kat B,
- kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z  2019 r., poz. 742) o treści " wyrażam zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych".

Termin składania dokumentów: do 23 listopada 2021 roku

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
z dopiskiem "oferta zatrudnienia na stanowisku technika ds. zamówień publicznych w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej KWP w Łodzi"

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, że:

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – tel. 47 841 20 62, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniony.
W przypadku złożenia przez Pana/Panią oświadczenia stanowiacego załącznik nr 3 do procedury naboru na stanowiska niebędace w ksc, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wskazany w pkt.4 licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osoba wyłonioną w drodze ostatniego naboru przeprowadzonego w roku złozenia oświadczenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Inne informacje:

- wynagrodzenie: 2 800 zł brutto + wysługa lat (od 01.01.2022r. - 3010 zł brutto),
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane
- list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,
- planowane rozpoczęcie pracy - w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).

 

Powrót na górę strony